Austria Czech Hungary Poland Slovakia Sweden

POSUDEK

Porovnání kvalitativních vlastností jednotlivých typů tepelných čerpadel v podmínkách realizace.

Proč tepelné čerpadlo?

Vysoký podíl fosilních nosičů energie při zásobování energií má negativní účinky na životní prostředí. V případe fosilních nosičů se ve velkých množstvích uvolňují do atmosféry škod1ivé látky jako oxid siřičitý‚ oxidy dusíku, oxidy uhlíku. Navíc vzniká teplo, které se dostává do půdy a atmosféry, čímž se urychluje efekt globálního oteplování.
Vytápění menších objektů fosilními palivy výrazně přispívá k emisím těchto škodlivých látek do atmosféry. Zařízení pro vytápění menších objektů nejsou zajištěna finančně náročnými zařízeními k čištění spalin, jak je tomu v moderních elektrárnách.
Vzhledem k omezeným zásobám ropy a zemního plynu je vysoký podíl fosilních nosičů energie na zásobování tepelnou energií problematický.
Podobný problém existuje i u uhlovodíkových nosičů energie. Vznikají oxidy uhlíku a teplo, které se rovněž dostává do půdy a atmosféry a urychluje efekt globálního oteplování.
Způsoby výroby elektřiny se budou v budoucnosti měnit směrem k více regenerativním nebo novým výrobním metodám.
Hnací energií tepelného čerpadla je elektrický proud, proto každý, kdo realizuje výrobu tepla tepelnými čerpadly, přímo podporuje progresivní vývoj využívání elektrické energie k výrobě tepelné energie.

Co dělá tepelné čerpadlo?

Tepelné čerpadlo je „přepravní přístroj”, který zvyšuje volně dostupné teplo z prostředí na vyšší úroveň . Tepelné čerpadlo odebírá nakumulované sluneční teplo z prostředí - zem, voda ( např. spodní voda) a vzduch ( např. vnější vzduch) a odevzdává je jako dodatečnou energii k hnací energii ve formě tepla do topného teplovodního okruhu.

Výkonové číslo.

Poměr mezi příkonem a odevzdaným tepelným výkonem je vyjádřen výkonovým číslem. Příkon a odevzdaný tepelný výkon se měří v normovaných laboratorních podmínkách podle EN 255. Výkonové číslo 3,2 tedy znamená, že ze spotřebované elektrické energie získáme 3,2násobek tepelné energie.

Systémy tepelných čerpadel.

Tepelná čerpadla dělíme podle zdroje tepla do tří skupin:
Zdrojem tepla je vzduch - vzduch je k dispozici všude.
Zdrojem tepla je spodní voda - rozhodnutí podle polohy studny a dostatečného množství a kvality vody.
Zdrojem tepla je zařízení absorbující energii ploché kolektory ( plocha je 2- až 3krát větší než vytápěná obytná plocha), zemní sondy.
Výše uvedený popis deklaruje tepelná čerpadla jako zařízení využívající různých zdrojů tepla. Investor má tedy možnost na základě technických podmínek naplánovat technické řešení tepelného čerpadla podle zdroje tepla.

Příklad technického plánování č.1

Tepelné čerpadlo vzduch/voda, monovalentní způsob provozu.
Podmínky:
- V každém období a v každé době musí být zajištěn přívod vzduchu (k výparníku) a jeho výstup – a to bez jakýchkoli překážek.
- Musí být zajištěno, že mezi výstupem a vstupem vzduchu nemůže dojít k vzájemnému propojení, které by znamenalo tepelný zkrat. Směr proudu vzduchu musí být, je-li to možné, identický s nejčastějším směrem větru. Při instalaci uvnitř je účelné rohové uspořádání. Vzduchové kanály mají být přímé a co nejkratší.
- V případě vnější instalace je třeba, aby vzdálenost TČ od domu byla vzhledem ke spojovacímu potrubí co nejmenší (je však nutné dodržet minimální odstupy).
- Místo instalace je třeba zvolit tak, aby se přes nízkou hladinu hluku nemohlo projevit žádné rušení.
- Funkce tohoto typu TČ způsobuje, že na výparníku vzniká kondenzát a ten musí být vhodným způsobem odváděn - při instalaci uvnitř do odtoku, případně lze pomocí čerpadla odvádět do kanalizace.

Příklad technického plánování č.2

Tepelné čerpadlo voda/voda, monovalentní způsob provozu
Podmínky:
- Ve stádiu technické přípravy je nutné zajistit kvalitní chemický rozbor vody.
- Při plánování jsou důležité následné aspekty analýzy: tvrdost vody v kombinaci s hodnotou pH a nejdůležitějšími příměsemi ve vodě.
- Zařízení s TČ podléhají předpisům vodohospodářských úřadů a je třeba, aby vyhovovala požadavkům místních úřadů.
- Zjistit, zda je k dispozici dostatečné množství vody po celý rok a ve vyhovující kvalitě. Po splnění uvedených požadavků je možno instalaci provést.

Příklad technického plánování č. 3.

Tepelné čerpadlo zem/voda, monovalentní způsob provozu.
Podmínky:
- Instalace zemního kolektoru vyžaduje nezastavěný, použitelný pozemek. Pozemku musí mít plochu nejméně 2- až 3krát větší, než je vytápěná obytná plocha.
- Instalace zemní sondy vyžaduje nezastavěný použitelný pozemek. Vzdálenosti mezi sondami musí být cca 10 bm. Hloubka sond cca 100 bm (vysoké náklady), přičemž počet sond je určený instalovaným výkonem. Pro běžné výkony TČ jedna sonda nestačí. Obyčejně je třeba počítat s dvojnásobným počtem sond. Sondy je třeba po jisté době provozu nechat „odpočinout”, počkat na rozpuštění ledové kavernu kolem sondy v zemi.

Příklad technického plánování č. 4.

Tepelné čerpadlo vzduch/voda, monovalentní způsob provozu, typ OCTOPUS Energi
Podmínky:
- Instalace vzduchového radiátoru včetně tepelného čerpadla, které jsou integrovány na společném stojanu, vyžaduje 1 050 x 800 mm až 2100 x 800 mm podle jednotkového výkonu.
- Instalace vzduchového radiátoru včetně tepelného čerpadla nevyžaduje žádný osobitný pozemek, ani speciální podmínky pro umístění. Vzhledem k nízké hmotnosti, maximálně cca 100 kg, je možno tepelné čerpadlo OCTOPUS nainstalovat i na střechu objektu.
- Tepelné čerpadlo OCTOPUS pracuje se stejnou účinností od teploty +35 ?C do teploty -35 ?C. To znamená, že čerpadlo dodává požadovaný výkon, např. 30 kW, v celém deklarovaném rozsahu teplot vzduchu.
Takového parametru účinnosti žádné jiné systémy a typy tepelných čerpadel nedosahují!
Z porovnáním technických podmínek a jednotlivých systémů tepelných čerpadel jednoznačně vyplývá maximální výhodnost a kvalita tepelného čerpadla OCTOPUS, vyvinutého a patentovaného ve Švédsku, ve srovnání s ostatními výše uvedenými systémy tepelných čerpadel.

OTÁZKY:

1. Jak může toto čerpadlo odebírat tolik energie z chladného vzduchu z vnějšího prostředí vně domu?

Ve vodní páře v atmosféře je nahromaděno velké množství energie a toto čerpadlo jednoduše využívá tohoto „vedlejšího produktu“. Při silném dešti 30 mm/m2, dopadne na stavební parcelu o ploše 1000 m2 více než 20 000 kWh, přičemž dojde ke kondenzaci oblaku na kapky deště (kondenzace / teplo vznik páry; 2259 Ws/g). To je množství energie, jež postačuje k ohřevu běžného domu během celého roku!Rovněž zamrzání, neboli změna kapek vody na led, např. díky čerpadlu Octopus, uvolňuje dalších několik tisíc kWh (teplo tvorby ledu; 333 Ws/g). Na základě porovnání lze říct, že pokud stejné množství podzemní vody na této parcele (30 000 litrů) postihne pokles teploty způsobený zapuštěným půdním čerpadlem například od 6,0 °C do 1,0 °C, takto získané množství energie dosáhne 174 kWh. Čerpadlo firmy Octopus přitom dokáže vytěžit ze stejného množství vody více než 100násobek energie, kterou vyrobí tepelné vodní čerpadlo. To je přesvědčivý důkaz „rezervoáru nebes“ představujícího neomezené množství uskladněné sluneční energie!

2. Nevadí zima příliš (chlad a vlhkost) kompresoru a presostatu ve skříni s aparaturou?

Octopus se skládá pouze z jednotky obsahující profily vstupného výparníku (ledové rampouchy) z vnější strany, v nerezavějící skříni s aparaturou: výměník tepla, presostat a kompresor. Díky izolaci skříně se současně dosahuje bezhlučného provozu a komponenty čerpadla jsou chráněny před chladem a udržují si příjemnou teplotu, kterou během provozu vytváří v izolované skříni samotný systém.

3. Je možné ucházet se o státní energetický příspěvek z důvodu instalace čerpadla Octopus?

V okolních zemích dotace existují, žel, na Slovensku zatím nikoli.

4. Musím přizvat technika s licencí, aby mi nainstaloval Octopus?

Ano, jinak zaniká záruka. Poskytujeme kompletní záruční i pozáruční servis pouze certifikovanými techniky.

5. Co odlišuje technicky systém Octopus od jiných tepelných čerpadel?

Konvenční tepelná čerpadla jsou vybavena expanzními ventily, zatímco patent Octopusu používá kromě jiného techniku kapilárních trubek. Výsledkem je mnohem tišší provoz a delší životnost kompresorů, protože nevzniká odpor při spouštění v obvodu tepelného čerpadla (beztlakový systém v klidovém stavu!).

Proto je možné projektovat Octopus na maximální úspory energie, aniž by se zohledňovala zvýšená četnost startů a zastavení, což je nevyhnutelné u modelů s plným výkonem. Octopus má navíc pouze 1 výměník tepla, který minimalizuje ztráty zapříčiněné přenosem. V zařízeních se zemním tepelným čerpadlem se běžně nacházejí 2 výměníky tepla: 1 na vnější straně domu a 1 uvnitř, což zvyšuje uvedené ztráty energie.

A co je hlavní, Octopus je konstrukčně geniálně jednoduchým čerpadlem. Pohyblivé části se nacházejí pouze u kompresorů. To umožňuje dlouhou a bezproblémovou dobu provozu.

6. Můj soused má komfortní tepelné čerpadlo, které nás ruší svým hlučným ventilátorem. Je čerpadlo firmy Octopus tišší?

Octopus není slyšet více než ledničku, kterou máte v kuchyni. Ze vzdálenosti 5 m toto čerpadlo není vůbec slyšet.

7. Je Octopus z hlediska fungování spolehlivější než konvenční zemní tepelná čerpadla?

V systému Octopus, který obsahuje pouze 1 komponent s pohyblivými díly, tedy kompresor, je tento kompresor v podstatě jedinou součástí, která se může pokazit. Je to však nepravděpodobné, protože tento systém ne neustále kontrolovaný mikroprocesorem a vypne kompresor, pokud se příliš zvýší tlak nebo teplota.

Předpokládejme, že přední dodavatelé čerpadel na půdní nebo horské teplo se ve svých kompresorech vyznají stejně dobře jako pracovníci firmy Octopus a že tyto kompresory jsou vybavené automatickým zajištěním proti provozním poruchám, jak je tomu například u slabého článku, jimž je spirála kolektoru. Zde se může dříve či později projevit netěsnost stejně, jak k tomu dochází u spirály myček nádobí (Murphyho zákony: „Může-li se něco zkazit, pak k tomu určitě dojde.“).

Místo lihu (Svedol) je jako chladícího média ve spirále použito glykolu, který je nebezpečný pro životní prostředí a který vzhledem připomíná roztok alkoholu. Pokud se obsah lihu v některém místě spirály kolektoru sníží (jeho obsah ve spirále, která má délku 300 – 400 m může doznat velkých změn), kolektorová kapalina na moment zamrzá a vzniklý led proniká do čerpadla, což může způsobit roztržení deskového výměníku tepla (kondenzátory) a popřípadě i poškození kompresoru.

Rovněž tak speciální zařízení s mnoha automatickými funkcemi, jež jsou zabudována v tepelném čerpadla – kromě jiného pro dodávku teplé vody z kohoutku – vystavují moderní zemní tepelná čerpadla provozním poruchám. Pokud chceme zvýšit teplotu vody na 55 °C, je třeba smířit se s častými poruchami kompresoru!

Firma Octopus proto zkonstruovala, na rozdíl od konvenčních tepelných čerpadel s expanzními ventily, čerpadlo s kapilárními trubkami,které jsou v klidovém stavu zcela bez tlaku. Při spouštění se v obvodu nevyskytuje odpor, který by mohl kompresor opotřebovávat. Již díky tomuto geniálnímu konstrukčnímu detailu poskytuje Octopus větší provozní spolehlivost než jiná tepelná čerpadla.

8. Je tedy Octopus spolehlivější v provozu než komfortní tepelná čerpadla?

Ano, a to ze stejného důvodu, který je uveden výše! Tepelná čerpadla na vzduch mají podstatně více pohyblivých části podléhajících opotřebení, které mohou způsobit poruchu.

Takzvaná komfortní tepelná čerpadla jsou navíc vlastně konstrukčně upravená klimatizační zařízení a jako taková jsou vynikající ke chlazení místnosti během horkého letního dne. Právě pro tuto svou konstrukci jsou méně vhodná k ohřevu, protože desky vstupního výparníku, mezi kterými prochází vzduch a přitom odevzdává své teplo, se rychle zanášejí ledem, jenž kromě jiného zvyšuje zatížení a tím opotřebovává kompresor.

Komfortní tepelná čerpadla jsou sice vybavena automatickou funkcí odmrazování (krádež energie pro rozmrazování?), ta však v podmínkách skandinávského zimního počasí často nepostačuje. Při obyčejném zimním dnu s několika stupni nad nulou a mrholením se v deskách výparníku tepelného čerpadla rychle tvoří led. Desetitisíce pokažených komfortních tepelných čerpadel za poslední desetiletí jsou dokladem, že v našich klimatických podmínkách jsou tato čerpadla konstrukčně nepostačující.

9. Je čerpadlo firmy Octopus šetrnější k životnímu prostředí než půdní nebo horská čerpadla?

Stejně jako se často kazí spirály myček nádobí a praček (Murphyho zákon!), kazí se i půdní tepelné spirály. Čas od času je člověk postaven před problém, že lokálně omezená a netěsnost zapříčiní kontaminaci spodní vody, kterou je třeba ve shodě se zákonem o ochraně životního prostředí dekontaminovat a zbavit toxického glykolu (připomeňme si neštěstí v Hallansåsenu, ve Švédsku!), což v podstatě není možné.

Jistý dodavatel se snaží vyjít v ústrety řešení tohoto problému tvrzením, že používá pouze glykolu „přátelského k životnímu prostředí“. Doufejme, že tím myslí Svedol nebo jinou méně škodlivou lihovou směs, např. propylenový glykol (který je někdy přidáván do vína). Za glykol považujeme etylénový glykol, který je podle chemické inspekce velmi jedovatý. V jeho případě se nejedná o Svedol nebo propylenový glykol, jenž je pro spodní vodu a mikroorganismy v ní úplně bezpečný.

Někteří dodavatelé (horských) tepelných čerpadel tvrdí, že „pokud se vyskytne netěsnost,chladící médium se zastaví ve vyvrtaném otvoru a stačí je pouze odčerpat“. To však není pravda! Celý princip funkce (horského) tepelného čerpadla je založen na intenzivní cirkulaci spodní vody v tomto otvoru. Pokud by otvor bol úplně těsný, teplo by nepostačilo na mnoho minut! Viditelným důkazem zřejmého rizika přetékajících spirál kolektorů je skutečnost, že všichni pracovníci odboru životního prostředí naší obce zakazují glykol nebo líh v instalaci, protože může dojít k ohrožení vodotěsnosti či studny. V takových případech lze jen schvalovat případné rozpouštění soli!

10. V brožuře firmy Octopus jsou uvedeny 70 % - 85 % úspory energie, ale účet za energii, který jsem obdržel, svědčí jen o 60 % úsporách?

Nejvyšší uvedený procentní údaj se týká domu s nejlepší instalací, která se vzhledem k nákladům vztahuje v podstatě pouze na nové budovy. Optimalizace spočívá i v tom, že tepelné čerpadlo z ledu distribuuje teplo v domě ohříváním podlahy a přiváděný vzduch předehřívá velkou část místnosti, případně noční sazby za elektřinu je využíváno k opětovnému rozdělení tepla mezi sklep a teplejší byt.

Kalkulační program úřadu pro otázky obyvatel nezohledňuje tyto mimořádné faktory, proto je úspora energie u stávajícího domu o něco menší. V souvislosti s tím je možno říct, že když např.zastánci komfortních tepelných čerpadel mluví o 3násobné návratnosti nákladů na energii, pak to platí pouze v případě optimálních povětrnostních podmínek. Roční koeficient tepla (SPF) zůstává vždy na mnohem skromnější úrovni, protože úspora energie velmi klesá v obdobích chladnějších zim, kdy je zapotřebí nejvíce tepla.

11. Co se stane, když dojde k přerušení dodávky elektrického proudu během mé nepřítomnosti?

Čerpadlo se zapne automaticky po obnovení dodávky elektrického proudu.

12. Mohu si ponechat svůj starý bojler pro ohřev vody?

Ano, pokud váš bojler není příliš starý. Protože byl vypočítaný pro vytápění domu a ohřev vody, bývají jeho ztráty při ohřívání vody často velmi vysoké, a tak zejména pokud je bojler je starý a opotřebený, je vhodnější nainstalovat nové zařízení určené pouze k ohřevu vody.

13. Mohu připravovat teplou vodu jen pomocí systému Octopus?

Ano, vynikajícím způsobem k tomu slouží deskový výměník tepla. Protože v systému Octopus nesmí teplota vody překročit 46 °C, (vyšší teplota způsobuje rychlejší opotřebení kompresoru!), ohřívač vody musí dodávat 65 – 70 °C. Systém Octopus je vhodný k předehřívání vody pro potřebu domácnosti.

14. Mohu ohřívat vodu i v létě?

Ano, je však nutné přerušit paralelní zapojení obvodu radiátorů, při kterém Octopus ohřívá vodu v zásobníku na teplotu 46 ° C. Systém předehřívající vodu se uzavírá přes vnější výměník tepla.

15. Jakou mám jistotu, že že Octopus netrpí dětskými nemocei?

Tepelné čerpadlo firmy Octopus vůbec není novým výrobkem. Nepodmanilo si celé Švédsko až nyní. Prototyp současného systému Ocopus byl zkonstruován počátkem devadesátých let. Od toho okamžiku protek hodně vody a konstruktér Kurt Karlsson během let svůj výrobek dále zdokonaloval. Dnes je Octopus ověřené tepelné čerpadlo a jeho provoz je absolutně spolehlivý.

16. Má Octopus nějaký certifikát kvality?

Octopus je švédský vynález a jednotlivé fáze jeho výroby podléhají ve Švédsku přísné kontrole. Postup jeho výroby je certifikován podle ISO 9002. Octopus nese označení CE (UE).

17. Proč Octopus není členem Švédského svazu tepelných čerpadel (SVEP)?

SVEP je dnes organizací reprezentující především zájmy zahraničních výrobců tepelných čerpadel. Protože Octopus reprezentuje novou a efektivnější techniku, která otevřeně konkuruje zahraničním zájmům dominujícím uvnitř SVEP, neexistuje žádná záruka, že by se Svaz tepelných čerpadel staral o zájmy firmy Octopus.

19. Musí být čerpadlo Octopus umístěno na sluneční straně domu?

Není to nutné, přínos takového umístění je zanedbatelný. Slunce je v zimě tak nízko, že jeho tepelný přínos lze pominout. Je však důležité, aby tepelné čerpadlo nebylo na místě nacházejícím se zcela na závětrné straně, neboť musí byť zajištěna určitá výměna vzduchu.

20. Lze v létě pomocí systému Octopus chladit?

V podstatě ano, ale nedoporučujeme to. Octopus je vzduchově-vodním systémem, a proto by vyvstal velký problém s korozí v síti radiátorů, pokud by se čerpadla používalo i ke chlazení během léta. Octopus byl ostatně zdokonalován s tím zaměřením, aby především přinášel co největší úspory energie v zimě.

21. Můj elektrický kotel je přizpůsoben tepelnému čerpadlu. Poradím si bez ovládání pomocí systému Octopus?

V elektrických kotlích, které jsou upraveny pro zapojení s tepelnými čerpadly, dochází často k tomu, že ovládání kotle funguje jen spolu s čerpadlem od stejného výrobce. Protože ovládání systému Octopus má zpravidla jiné technické řešení než uvedené tepelné čerpadlo, je většinou třeba nainstalovat elektronické ovládání Octopus, aby se dosáhlo maximální provozní spolehlivosti.

23. Které pohyblivé a opotřebení podléhající díly se nacházejí v tepelném čerpadle Octopus?

Pouze kompresor.

24. Jakého typu je kompresor čerpadla?

Kompresor, který pochází kromě např. od firmy Tecumsech v USA (přední světový výrobce kompresorů), má pístový pohon, je hermeticky uzavřený ve výrobním závodě a k údržbě nevyžaduje žádné mazání. V poslední době se však používá rovněž modernějšího (šnekového) kompresoru od firmy Copeland.

25. Jaká je reálna doba provozování tepelného čerpadla Octopus?

Protože „ledové rampouchy“, skříň s aparaturou a základová deska jsou zhotoveny z hliníku odolného vůči korozi, opotřebovává se v podstatě pouze kompresor. A protože spotřeba při každém spuštění čerpadla je zanedbatelná (žádný tlak v klidovém stavu!), má to vliv na dobu provozování. Nepřizpůsobený systém Octopus (čerpadlo pracuje téměř po celou dobu) by měl mít v běžném případě životnost nejméně 27 let v, zatímco čerpadlo s větším výkonem mnohem delší (delší provozní odstávky!).

26. Máte referenční seznam klientů, kterým by bylo možno zavolat a zeptat se na Octopus?

Takový seznam samozřejmě máme. Jenže, i když jste spokojeným zákazníkem firmy Octopus, byste možná nechtěli, aby vám neustále někdo telefonoval z čiré zvědavosti. Proto se snažíme náš seznam referencí nezveřejňovat a poskytujeme jej pouze těm, kteří se rozhodli pro „ledový rampouch“.

27. Proč není uváděn příkon a výkon u různých tepelných čerpadel Octopus stejně, jak je to běžné v oboru v jiných případech (použité chladící médium: 0 °C, vystupující nosič tepla: +45 °C)?

Tepelný součinitel systému Octopus (rozdíl množství mezi výsledkem odebíraným a přivedeným) se běžně pohybuje v rozmezí od 2 do - 5, a to v závislosti na vnějších podmínkách. Teplota vzduchu, jeho vlhkost, vítr a tloušťka namrzlého ledu jsou faktory majícími vliv na součinitel tepla v každém jednotlivém případě.

Protože lidi zajímá čistá roční úspora energie, můžeme uvádět jen standardní úsporu v běžném případě, která dosahuje 45 do – 80 % dřívějších nákladů na topení.

28. Nezpůsobuje chladíce médium v systému Octopus riziko výbuchu?

Neexistuje žádné zvýšené riziko exploze zejména proto, že čerpadlo je instalováno mimo dům. Rovněž množství plynu v systému Octopus je velmi malé. Inspekce neměla žádné výhrady, ani pokud jde o použití plynu v systému Octopus.

29. Kdo poskytuje servis v mém okolí?

Na základě záruky poskytované výrobcem (5 let) a v rámci naší servisní sítě jsme vytvořili servisní skupinu, která je připravena zasáhnout v kterémkoli místě. Protože k poruše může dojít u kompresoru, presostatu nebo ovládání, přičemž jde ve všech těchto případech o standardní komponenty, s případnými provozními problémy může pomoct místní technik pro chladírenskou techniku nebo elektrikář. Technika firmy Octopus má minimální nároky na servis ze tří hlavních důvodů:

Octopus obsahuje pouze 1 komponent s pohyblivými díly, kterým je kompresor. Nemůže dojít k poruše žádných prvků ventilace, expanzních ventilů a pod.

Kompresor není v tomto případě ničím zatěžován, a proto nedochází k jeho opotřebení. Naši kolegové z oboru rovněž usilují o dosažení stejného stavu, a proto zavádějí přímý ohřev užitkové vody pomocí vody zahřáté na vyšší teplotu (50 °C-55 °C), to však způsobuje snížení součinitele ohřevu.

U tradiční techniky tepelného čerpadla se uplatňuje podmínka protikladu. Pokud se čerpadlo nastaví tak, aby kompresor dosahoval dlouhých období činnosti s rozběhem a zastavováním (malé opotřebení), pak má instalace s tepelným čerpadlem příliš malý rozměr. Tým sa zníži úspora energie. Ak sa naproti tomu zvolí silné tepelné čerpadlo s větší výměnou energie, což však současně znamená velký počet krátkých období, kdy kompresor pracuje, a rovněž krátkých přestávek, dochází k většímu opotřebení kompresoru.

Tepelná čerpadla firmy Ocopus netrpí tímto omezením, a proto lze zvolit výkonnější model s maximálním množstvím využívané energie.

Jednoduchost a s ní související spolehlivost pohonu je vynálezem firmy Octopus, jehož autor Kurt Karlsson, k tomu stručně říká:

30. Octopus je prý konstrukčně tak jednoduchý a v provozu tak spolehlivý jako kterákoli lednice – samozřejmé od renomované firmy. Je to skutečně pravda? Opravdu nemá Octopus žádné nedostatky?

My jsme opravdu přesvědčeni, že nemá. Některé lidi možná po vlivem prvního dojmu instinktivně napadne, že tepelné čerpadlo s „ledovými rampouchy“ je obtížné umístit na zahradě kvůli jeho specifickému tvaru. Máme na to malé přirovnání: stěžeň plachetnice sám o sobě také není mimořádně hezký. Představuje však pozitivní hodnotu a to z něj dělá něco samozřejmého. Stejně tak se ledový rampouch stává přirozeným prvkem v zahradě díky svému ekologického a ekonomickému přínosu, který systém Octopus poskytuje.

V kraji Skåne, kde Octopus funguje již léta, rovněž převládá trend umísťovat ledový rampouch na méně nápadné místo. Někteří jej dokonce na vánoce zdobí žárovkami jako nějakou ledovou plastiku nebo jej obklopí vhodně osvětlenými zelenými keři.

31. Jaké jsou rozdíly v nákladech na provoz a obsluhu u tepelných čerpadel Octopus v porovnání s ohřevem na báze propan/butanu nebo dřevěnými peletami u domu s plochou 300 čtverečních metrů?

Plyn propan/butan:
3 500 litrů této směsi obsahuje průměrný zásobník, jaký uživatelé umísťují u domu – představuje to cca 1840 kg plynu. Roční spotřeba (podle údajů od uživatele, jenž nemá žádný vztah k tepelným čerpadlům) u domu s plochou 300 m2 je cca 9 000 litrů = 5 520 kg. Roční spotřeba energie na uvedenou plochu je cca 30 000 kWh. Toto množství energie (maximum, při ideálních podmínkách) poskytuje Octopus 48X a náklady na ni jsou přibližně 3 500 polských zlotých. Kolik zaplatíme za plyn (5 520 kg)?
Pelety (dřevný odpad, lisované piliny):
1kg = 5 kWh; 30 000 kWh = 6 tun pelet, s podmínkou, že při spalování pelet bude využito 100% energie. Tak dokonalý kotel však, žel, neexistuje. V praxi dosahuje táto spotřeba cca 9 - 10 tun.
Kolik to stojí?

 

1. Jak může toto čerpadlo odebírat tolik energie z chladného vzduchu z vnějšího prostředí vně domu?

Ve vodní páře v atmosféře je nahromaděno velké množství energie a toto čerpadlo jednoduše využívá tohoto „vedlejšího produktu“. Při silném dešti 30 mm/m2, dopadne na stavební parcelu o ploše 1000 m2 více než 20 000 kWh, přičemž dojde ke kondenzaci oblaku na kapky deště (kondenzace / teplo vznik páry; 2259 Ws/g). To je množství energie, jež postačuje k ohřevu běžného domu během celého roku!Rovněž zamrzání, neboli změna kapek vody na led, např. díky čerpadlu Octopus, uvolňuje dalších několik tisíc kWh (teplo tvorby ledu; 333 Ws/g). Na základě porovnání lze říct, že pokud stejné množství podzemní vody na této parcele (30 000 litrů) postihne pokles teploty způsobený zapuštěným půdním čerpadlem například od 6,0 °C do 1,0 °C, takto získané množství energie dosáhne 174 kWh. Čerpadlo firmy Octopus přitom dokáže vytěžit ze stejného množství vody více než 100násobek energie, kterou vyrobí tepelné vodní čerpadlo. To je přesvědčivý důkaz „rezervoáru nebes“ představujícího neomezené množství uskladněné sluneční energie!

2. Nevadí zima příliš (chlad a vlhkost) kompresoru a presostatu ve skříni s aparaturou?

Octopus se skládá pouze z jednotky obsahující profily vstupného výparníku (ledové rampouchy) z vnější strany, v nerezavějící skříni s aparaturou: výměník tepla, presostat a kompresor. Díky izolaci skříně se současně dosahuje bezhlučného provozu a komponenty čerpadla jsou chráněny před chladem a udržují si příjemnou teplotu, kterou během provozu vytváří v izolované skříni samotný systém.

3. Je možné ucházet se o státní energetický příspěvek z důvodu instalace čerpadla Octopus?

V okolních zemích dotace existují, žel, na Slovensku zatím nikoli.

4. Musím přizvat technika s licencí, aby mi nainstaloval Octopus?

Ano, jinak zaniká záruka. Poskytujeme kompletní záruční i pozáruční servis pouze certifikovanými techniky.

5. Co odlišuje technicky systém Octopus od jiných tepelných čerpadel?

Konvenční tepelná čerpadla jsou vybavena expanzními ventily, zatímco patent Octopusu používá kromě jiného techniku kapilárních trubek. Výsledkem je mnohem tišší provoz a delší životnost kompresorů, protože nevzniká odpor při spouštění v obvodu tepelného čerpadla (beztlakový systém v klidovém stavu!).

Proto je možné projektovat Octopus na maximální úspory energie, aniž by se zohledňovala zvýšená četnost startů a zastavení, což je nevyhnutelné u modelů s plným výkonem. Octopus má navíc pouze 1 výměník tepla, který minimalizuje ztráty zapříčiněné přenosem. V zařízeních se zemním tepelným čerpadlem se běžně nacházejí 2 výměníky tepla: 1 na vnější straně domu a 1 uvnitř, což zvyšuje uvedené ztráty energie.

A co je hlavní, Octopus je konstrukčně geniálně jednoduchým čerpadlem. Pohyblivé části se nacházejí pouze u kompresorů. To umožňuje dlouhou a bezproblémovou dobu provozu.

6. Můj soused má komfortní tepelné čerpadlo, které nás ruší svým hlučným ventilátorem. Je čerpadlo firmy Octopus tišší?

Octopus není slyšet více než ledničku, kterou máte v kuchyni. Ze vzdálenosti 5 m toto čerpadlo není vůbec slyšet.

7. Je Octopus z hlediska fungování spolehlivější než konvenční zemní tepelná čerpadla?

V systému Octopus, který obsahuje pouze 1 komponent s pohyblivými díly, tedy kompresor, je tento kompresor v podstatě jedinou součástí, která se může pokazit. Je to však nepravděpodobné, protože tento systém ne neustále kontrolovaný mikroprocesorem a vypne kompresor, pokud se příliš zvýší tlak nebo teplota.

Předpokládejme, že přední dodavatelé čerpadel na půdní nebo horské teplo se ve svých kompresorech vyznají stejně dobře jako pracovníci firmy Octopus a že tyto kompresory jsou vybavené automatickým zajištěním proti provozním poruchám, jak je tomu například u slabého článku, jimž je spirála kolektoru. Zde se může dříve či později projevit netěsnost stejně, jak k tomu dochází u spirály myček nádobí (Murphyho zákony: „Může-li se něco zkazit, pak k tomu určitě dojde.“).

Místo lihu (Svedol) je jako chladícího média ve spirále použito glykolu, který je nebezpečný pro životní prostředí a který vzhledem připomíná roztok alkoholu. Pokud se obsah lihu v některém místě spirály kolektoru sníží (jeho obsah ve spirále, která má délku 300 – 400 m může doznat velkých změn), kolektorová kapalina na moment zamrzá a vzniklý led proniká do čerpadla, což může způsobit roztržení deskového výměníku tepla (kondenzátory) a popřípadě i poškození kompresoru.

Rovněž tak speciální zařízení s mnoha automatickými funkcemi, jež jsou zabudována v tepelném čerpadla – kromě jiného pro dodávku teplé vody z kohoutku – vystavují moderní zemní tepelná čerpadla provozním poruchám. Pokud chceme zvýšit teplotu vody na 55 °C, je třeba smířit se s častými poruchami kompresoru!

Firma Octopus proto zkonstruovala, na rozdíl od konvenčních tepelných čerpadel s expanzními ventily, čerpadlo s kapilárními trubkami,které jsou v klidovém stavu zcela bez tlaku. Při spouštění se v obvodu nevyskytuje odpor, který by mohl kompresor opotřebovávat. Již díky tomuto geniálnímu konstrukčnímu detailu poskytuje Octopus větší provozní spolehlivost než jiná tepelná čerpadla.

8. Je tedy Octopus spolehlivější v provozu než komfortní tepelná čerpadla?

Ano, a to ze stejného důvodu, který je uveden výše! Tepelná čerpadla na vzduch mají podstatně více pohyblivých části podléhajících opotřebení, které mohou způsobit poruchu.

Takzvaná komfortní tepelná čerpadla jsou navíc vlastně konstrukčně upravená klimatizační zařízení a jako taková jsou vynikající ke chlazení místnosti během horkého letního dne. Právě pro tuto svou konstrukci jsou méně vhodná k ohřevu, protože desky vstupního výparníku, mezi kterými prochází vzduch a přitom odevzdává své teplo, se rychle zanášejí ledem, jenž kromě jiného zvyšuje zatížení a tím opotřebovává kompresor.

Komfortní tepelná čerpadla jsou sice vybavena automatickou funkcí odmrazování (krádež energie pro rozmrazování?), ta však v podmínkách skandinávského zimního počasí často nepostačuje. Při obyčejném zimním dnu s několika stupni nad nulou a mrholením se v deskách výparníku tepelného čerpadla rychle tvoří led. Desetitisíce pokažených komfortních tepelných čerpadel za poslední desetiletí jsou dokladem, že v našich klimatických podmínkách jsou tato čerpadla konstrukčně nepostačující.

9. Je čerpadlo firmy Octopus šetrnější k životnímu prostředí než půdní nebo horská čerpadla?

Stejně jako se často kazí spirály myček nádobí a praček (Murphyho zákon!), kazí se i půdní tepelné spirály. Čas od času je člověk postaven před problém, že lokálně omezená a netěsnost zapříčiní kontaminaci spodní vody, kterou je třeba ve shodě se zákonem o ochraně životního prostředí dekontaminovat a zbavit toxického glykolu (připomeňme si neštěstí v Hallansåsenu, ve Švédsku!), což v podstatě není možné.

Jistý dodavatel se snaží vyjít v ústrety řešení tohoto problému tvrzením, že používá pouze glykolu „přátelského k životnímu prostředí“. Doufejme, že tím myslí Svedol nebo jinou méně škodlivou lihovou směs, např. propylenový glykol (který je někdy přidáván do vína). Za glykol považujeme etylénový glykol, který je podle chemické inspekce velmi jedovatý. V jeho případě se nejedná o Svedol nebo propylenový glykol, jenž je pro spodní vodu a mikroorganismy v ní úplně bezpečný.

Někteří dodavatelé (horských) tepelných čerpadel tvrdí, že „pokud se vyskytne netěsnost,chladící médium se zastaví ve vyvrtaném otvoru a stačí je pouze odčerpat“. To však není pravda! Celý princip funkce (horského) tepelného čerpadla je založen na intenzivní cirkulaci spodní vody v tomto otvoru. Pokud by otvor bol úplně těsný, teplo by nepostačilo na mnoho minut! Viditelným důkazem zřejmého rizika přetékajících spirál kolektorů je skutečnost, že všichni pracovníci odboru životního prostředí naší obce zakazují glykol nebo líh v instalaci, protože může dojít k ohrožení vodotěsnosti či studny. V takových případech lze jen schvalovat případné rozpouštění soli!

10. V brožuře firmy Octopus jsou uvedeny 70 % - 85 % úspory energie, ale účet za energii, který jsem obdržel, svědčí jen o 60 % úsporách?

Nejvyšší uvedený procentní údaj se týká domu s nejlepší instalací, která se vzhledem k nákladům vztahuje v podstatě pouze na nové budovy. Optimalizace spočívá i v tom, že tepelné čerpadlo z ledu distribuuje teplo v domě ohříváním podlahy a přiváděný vzduch předehřívá velkou část místnosti, případně noční sazby za elektřinu je využíváno k opětovnému rozdělení tepla mezi sklep a teplejší byt.

Kalkulační program úřadu pro otázky obyvatel nezohledňuje tyto mimořádné faktory, proto je úspora energie u stávajícího domu o něco menší. V souvislosti s tím je možno říct, že když např.zastánci komfortních tepelných čerpadel mluví o 3násobné návratnosti nákladů na energii, pak to platí pouze v případě optimálních povětrnostních podmínek. Roční koeficient tepla (SPF) zůstává vždy na mnohem skromnější úrovni, protože úspora energie velmi klesá v obdobích chladnějších zim, kdy je zapotřebí nejvíce tepla.

11. Co se stane, když dojde k přerušení dodávky elektrického proudu během mé nepřítomnosti?

Čerpadlo se zapne automaticky po obnovení dodávky elektrického proudu.

12. Mohu si ponechat svůj starý bojler pro ohřev vody?

Ano, pokud váš bojler není příliš starý. Protože byl vypočítaný pro vytápění domu a ohřev vody, bývají jeho ztráty při ohřívání vody často velmi vysoké, a tak zejména pokud je bojler je starý a opotřebený, je vhodnější nainstalovat nové zařízení určené pouze k ohřevu vody.

13. Mohu připravovat teplou vodu jen pomocí systému Octopus?

Ano, vynikajícím způsobem k tomu slouží deskový výměník tepla. Protože v systému Octopus nesmí teplota vody překročit 46 °C, (vyšší teplota způsobuje rychlejší opotřebení kompresoru!), ohřívač vody musí dodávat 65 – 70 °C. Systém Octopus je vhodný k předehřívání vody pro potřebu domácnosti.

14. Mohu ohřívat vodu i v létě?

Ano, je však nutné přerušit paralelní zapojení obvodu radiátorů, při kterém Octopus ohřívá vodu v zásobníku na teplotu 46 ° C. Systém předehřívající vodu se uzavírá přes vnější výměník tepla.

15. Jakou mám jistotu, že že Octopus netrpí dětskými nemocei?

Tepelné čerpadlo firmy Octopus vůbec není novým výrobkem. Nepodmanilo si celé Švédsko až nyní. Prototyp současného systému Ocopus byl zkonstruován počátkem devadesátých let. Od toho okamžiku protek hodně vody a konstruktér Kurt Karlsson během let svůj výrobek dále zdokonaloval. Dnes je Octopus ověřené tepelné čerpadlo a jeho provoz je absolutně spolehlivý.

16. Má Octopus nějaký certifikát kvality?

Octopus je švédský vynález a jednotlivé fáze jeho výroby podléhají ve Švédsku přísné kontrole. Postup jeho výroby je certifikován podle ISO 9002. Octopus nese označení CE (UE).

17. Proč Octopus není členem Švédského svazu tepelných čerpadel (SVEP)?

SVEP je dnes organizací reprezentující především zájmy zahraničních výrobců tepelných čerpadel. Protože Octopus reprezentuje novou a efektivnější techniku, která otevřeně konkuruje zahraničním zájmům dominujícím uvnitř SVEP, neexistuje žádná záruka, že by se Svaz tepelných čerpadel staral o zájmy firmy Octopus.

19. Musí být čerpadlo Octopus umístěno na sluneční straně domu?

Není to nutné, přínos takového umístění je zanedbatelný. Slunce je v zimě tak nízko, že jeho tepelný přínos lze pominout. Je však důležité, aby tepelné čerpadlo nebylo na místě nacházejícím se zcela na závětrné straně, neboť musí byť zajištěna určitá výměna vzduchu.

20. Lze v létě pomocí systému Octopus chladit?

V podstatě ano, ale nedoporučujeme to. Octopus je vzduchově-vodním systémem, a proto by vyvstal velký problém s korozí v síti radiátorů, pokud by se čerpadla používalo i ke chlazení během léta. Octopus byl ostatně zdokonalován s tím zaměřením, aby především přinášel co největší úspory energie v zimě.

21. Můj elektrický kotel je přizpůsoben tepelnému čerpadlu. Poradím si bez ovládání pomocí systému Octopus?

V elektrických kotlích, které jsou upraveny pro zapojení s tepelnými čerpadly, dochází často k tomu, že ovládání kotle funguje jen spolu s čerpadlem od stejného výrobce. Protože ovládání systému Octopus má zpravidla jiné technické řešení než uvedené tepelné čerpadlo, je většinou třeba nainstalovat elektronické ovládání Octopus, aby se dosáhlo maximální provozní spolehlivosti.

23. Které pohyblivé a opotřebení podléhající díly se nacházejí v tepelném čerpadle Octopus?

Pouze kompresor.

24. Jakého typu je kompresor čerpadla?

Kompresor, který pochází kromě např. od firmy Tecumsech v USA (přední světový výrobce kompresorů), má pístový pohon, je hermeticky uzavřený ve výrobním závodě a k údržbě nevyžaduje žádné mazání. V poslední době se však používá rovněž modernějšího (šnekového) kompresoru od firmy Copeland.

25. Jaká je reálna doba provozování tepelného čerpadla Octopus?

Protože „ledové rampouchy“, skříň s aparaturou a základová deska jsou zhotoveny z hliníku odolného vůči korozi, opotřebovává se v podstatě pouze kompresor. A protože spotřeba při každém spuštění čerpadla je zanedbatelná (žádný tlak v klidovém stavu!), má to vliv na dobu provozování. Nepřizpůsobený systém Octopus (čerpadlo pracuje téměř po celou dobu) by měl mít v běžném případě životnost nejméně 27 let v, zatímco čerpadlo s větším výkonem mnohem delší (delší provozní odstávky!).

26. Máte referenční seznam klientů, kterým by bylo možno zavolat a zeptat se na Octopus?

Takový seznam samozřejmě máme. Jenže, i když jste spokojeným zákazníkem firmy Octopus, byste možná nechtěli, aby vám neustále někdo telefonoval z čiré zvědavosti. Proto se snažíme náš seznam referencí nezveřejňovat a poskytujeme jej pouze těm, kteří se rozhodli pro „ledový rampouch“.

27. Proč není uváděn příkon a výkon u různých tepelných čerpadel Octopus stejně, jak je to běžné v oboru v jiných případech (použité chladící médium: 0 °C, vystupující nosič tepla: +45 °C)?

Tepelný součinitel systému Octopus (rozdíl množství mezi výsledkem odebíraným a přivedeným) se běžně pohybuje v rozmezí od 2 do - 5, a to v závislosti na vnějších podmínkách. Teplota vzduchu, jeho vlhkost, vítr a tloušťka namrzlého ledu jsou faktory majícími vliv na součinitel tepla v každém jednotlivém případě.

Protože lidi zajímá čistá roční úspora energie, můžeme uvádět jen standardní úsporu v běžném případě, která dosahuje 45 do – 80 % dřívějších nákladů na topení.

28. Nezpůsobuje chladíce médium v systému Octopus riziko výbuchu?

Neexistuje žádné zvýšené riziko exploze zejména proto, že čerpadlo je instalováno mimo dům. Rovněž množství plynu v systému Octopus je velmi malé. Inspekce neměla žádné výhrady, ani pokud jde o použití plynu v systému Octopus.

29. Kdo poskytuje servis v mém okolí?

Na základě záruky poskytované výrobcem (5 let) a v rámci naší servisní sítě jsme vytvořili servisní skupinu, která je připravena zasáhnout v kterémkoli místě. Protože k poruše může dojít u kompresoru, presostatu nebo ovládání, přičemž jde ve všech těchto případech o standardní komponenty, s případnými provozními problémy může pomoct místní technik pro chladírenskou techniku nebo elektrikář. Technika firmy Octopus má minimální nároky na servis ze tří hlavních důvodů:

Octopus obsahuje pouze 1 komponent s pohyblivými díly, kterým je kompresor. Nemůže dojít k poruše žádných prvků ventilace, expanzních ventilů a pod.

Kompresor není v tomto případě ničím zatěžován, a proto nedochází k jeho opotřebení. Naši kolegové z oboru rovněž usilují o dosažení stejného stavu, a proto zavádějí přímý ohřev užitkové vody pomocí vody zahřáté na vyšší teplotu (50 °C-55 °C), to však způsobuje snížení součinitele ohřevu.

U tradiční techniky tepelného čerpadla se uplatňuje podmínka protikladu. Pokud se čerpadlo nastaví tak, aby kompresor dosahoval dlouhých období činnosti s rozběhem a zastavováním (malé opotřebení), pak má instalace s tepelným čerpadlem příliš malý rozměr. Tým sa zníži úspora energie. Ak sa naproti tomu zvolí silné tepelné čerpadlo s větší výměnou energie, což však současně znamená velký počet krátkých období, kdy kompresor pracuje, a rovněž krátkých přestávek, dochází k většímu opotřebení kompresoru.

Tepelná čerpadla firmy Ocopus netrpí tímto omezením, a proto lze zvolit výkonnější model s maximálním množstvím využívané energie.

Jednoduchost a s ní související spolehlivost pohonu je vynálezem firmy Octopus, jehož autor Kurt Karlsson, k tomu stručně říká:

30. Octopus je prý konstrukčně tak jednoduchý a v provozu tak spolehlivý jako kterákoli lednice – samozřejmé od renomované firmy. Je to skutečně pravda? Opravdu nemá Octopus žádné nedostatky?

My jsme opravdu přesvědčeni, že nemá. Některé lidi možná po vlivem prvního dojmu instinktivně napadne, že tepelné čerpadlo s „ledovými rampouchy“ je obtížné umístit na zahradě kvůli jeho specifickému tvaru. Máme na to malé přirovnání: stěžeň plachetnice sám o sobě také není mimořádně hezký. Představuje však pozitivní hodnotu a to z něj dělá něco samozřejmého. Stejně tak se ledový rampouch stává přirozeným prvkem v zahradě díky svému ekologického a ekonomickému přínosu, který systém Octopus poskytuje.

V kraji Skåne, kde Octopus funguje již léta, rovněž převládá trend umísťovat ledový rampouch na méně nápadné místo. Někteří jej dokonce na vánoce zdobí žárovkami jako nějakou ledovou plastiku nebo jej obklopí vhodně osvětlenými zelenými keři.

31. Jaké jsou rozdíly v nákladech na provoz a obsluhu u tepelných čerpadel Octopus v porovnání s ohřevem na báze propan/butanu nebo dřevěnými peletami u domu s plochou 300 čtverečních metrů?

Plyn propan/butan:
3 500 litrů této směsi obsahuje průměrný zásobník, jaký uživatelé umísťují u domu – představuje to cca 1840 kg plynu. Roční spotřeba (podle údajů od uživatele, jenž nemá žádný vztah k tepelným čerpadlům) u domu s plochou 300 m2 je cca 9 000 litrů = 5 520 kg. Roční spotřeba energie na uvedenou plochu je cca 30 000 kWh. Toto množství energie (maximum, při ideálních podmínkách) poskytuje Octopus 48X a náklady na ni jsou přibližně 3 500 polských zlotých. Kolik zaplatíme za plyn (5 520 kg)?
Pelety (dřevný odpad, lisované piliny):
1kg = 5 kWh; 30 000 kWh = 6 tun pelet, s podmínkou, že při spalování pelet bude využito 100% energie. Tak dokonalý kotel však, žel, neexistuje. V praxi dosahuje táto spotřeba cca 9 - 10 tun.
Kolik to stojí?